Hulp door opleiding

Een project gebaseerd op liefde, respect en solidariteit

Op zoek naar kennis komt een kind tot de ontdekking dat er twee werelden bestaan die, hoewel gelijk op het menselijke vlak, toch totaal  van  elkaar verschillen. De ene baadt in materialisme, de andere leeft van hoop. Uitgaande van deze twee werelden komt het kind als volwassene tot de idee dat het overtollige van de ene wereld zou kunnen dienen om het leven van de anderen te verbeteren. Het project waar wij voor staan is er op gericht dat de hulp die wordt geboden van die aard is dat de geholpene geen hulp meer nodig heeft, autonoom kan worden en zijn eigen vleugels uit kan slaan.

 
Helpen is eigen aan de menselijke natuur, zelfs indien de gebruikte methode niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Niemand heeft het monopolie van de ideale methode. Het komt er op aan zijn horizon te verruimen en  te hopen adequate oplossingen te vinden. De kleine veranderingen leiden soms tot de grootste resultaten. In die optiek, en met betrekking tot de kinderen van Kodji, een afgelegen dorp in het zuidwesten van Benin(Afrika), kan een kleine hulp zeker bijdragen om aan het verlangen naar kennis te voldoen.

Onze kinderen  moeten niet gered worden van oorlog en honger, maar ze moeten geholpen worden om zelfstandig en solidair te zijn. Wij zijn van mening dat opvoeding een van de beste middelen is om kinderen tot zelfstandigheid te brengen, de zekerste weg naar zelfontplooiing, solidariteit en wederzijds respect, basiswaarden om gratuit geweld te voorkomen. Wij streven dan ook naar de ontwikkeling van de hele gemeenschap, eerder dan ons te beperken tot alleen maar het individu. Om dit doel te bereiken zijn vele projecten mogelijk. Enkele ervan hebben wij ontwikkeld.


Wij hebben momenteel 45 kinderen, jongens en meisjes van alle leeftijden gekozen uit onze gemeenschap. Die kinderen willen hun secundaire studies voortzetten maar beschikken daartoe niet over de financiële middelen. Toch willen wij hen de mogelijkheid tot onderwijs verschaffen. Zij kennen de voorwaarden om hulp te krijgen: hard werken om naar een volgend jaar over te gaan, en niet opgeven. Want de hulp houdt automatisch op wanneer een van die twee voorwaarden niet is vervuld.

Wij zijn eveneens een project aan het uitwerken voor de bouw van een cultureel centrum dat multiculturele uitwisseling moet mogelijk maken en dienst verlenen bij opvoeding en gemeenschapsvorming.

 


Wij hebben uitgerekend dat $ 100.00 per kind nodig zijn om de schoolkosten te dekken, de kosten voor de schoolbenodigdheden en eventueel de medische basiskosten. Zowel de Afrikanen als de Canadezen en de Europeanen die in ons project stappen weten dat het opgehaalde geld soms moet verdeeld worden tussen de begunstigde kinderen en de gemeenschap in haar geheel. Zie: activiteitsverslag. Indien het ingezamelde bedrag boven de behoeften van de kinderen uitstijgt, zal het overschot door bemiddeling van het communautair centrum aangewend worden voor de noden van de gemeenschap.